Algemene verkoopsvoorwaarden

Art. 1. Eens geaccepteerd door de medecontractant primeren onze verkoopsvoorwaarden.
Acceptatie zal blijken uit de ondertekening van minimaal één van volgende documenten: de bestelbon, de uitvaartovereenkomst en het contract in zake voorafregeling van de uitvaart

Art. 2. De klant wordt geacht ze steeds formeel en uitdrukkelijk te aanvaarden zelfs wanneer zijn algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden ermee in tegenspraak zijn.
Onze facturen zijn contant betaalbaar te Hamme. Onze kwijtschriften en wissels maken geen afwijking op deze clausule. De diensten en goederen die door de klant, na de eerste bestelling, werden bijgevraagd evenals alle wijzigingen, door omstandigheden genoodzaakt, worden van rechtswege aan onderhavige bestelbon of factuur toegevoegd en maken er deel van uit.

Art. 3. Belastingen en andere lasten zullen eveneens voldaan dienen te worden door de medecontractant. Wij komen niet tussen beide in de vereffening der successie.

Art. 4. Facturen voor levering van goederen en prestaties worden aan de medecontractant berekend volgens de bestelbon, de uitvaartovereenkomst en/of het contract in zake voorafregeling van de uitvaart door deze laatste ondertekend. Er wordt uitdrukkelijk voorbehoud gemaakt voor door de medecontractant geplaatste bestellingen na opmaak van de bestelbon. Kostprijzen worden gefactureerd volgens de geldende prijslijst en wordt bij voorlegging voorzien tijdens de uitvaartregeling of de voorafbespreking.

Art. 5. Klachten betreffende geleverde goederen en/of prestaties dienen te geschieden bij aangetekend schrijven binnen de 5 werkdagen na levering of prestatie. Na deze termijn zal geen enkele klacht nog kunnen aanvaard worden.

Art. 6. Alle bestellingen geschieden in eigen naam, met uitsluiting van zaakwaarneming, en met sterkmaking van de besteller voor de erfgenamen. Daarenboven wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat de besteller solidair borg staat voor de betaling van de factuur door de erfgenamen.
De besteller is dan ook gehouden tot betaling van de factuur welke ook zijn verhouding tot derden en/of de overledene is.

Art. 7. Alle facturen zijn contant betaalbaar 14 dagen na de factuurdatum ter zetel van de firma. Niet-betaling op de vervaldag brengt van rechtswege, automatisch en zonder ingebrekestelling een intrest van 15% per jaar mede. Bovendien zal het factuurbedrag uit hoofde van onherroepelijk schadebeding verhoogd worden met 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 50 Euro, indien de aangetekende ingebrekestelling niet binnen de 10 dagen gevolgd wordt door de betaling. Huidig strafbeding zal toegepast worden zelfs bij overmacht.
De medecontractant heeft in gebeurlijk geval recht op een gelijkwaardige vergoeding ten laste van de aannemer die in gebreke zou blijven.

Art. 8. Ingeval aan de klant uitdrukkelijk termijnen van betaling worden toegestaan, zal de niet-betaling van het conventioneel verschuldigd bedrag op elke vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling, verval van de gemakkelijkheid van betaling meebrengen, alsmede de onmiddelijke eisbaarheid van het openstaande saldo.

Art. 9. Bij eenzijdige verbreking van het contract door de medecontractant of gerechtelijke ontbinding lastens deze laatste, zal de medecontractant gehouden zijn tot een forfaitaire schadevergoeding van 20% van de totale aannemingssom. Ingeval de overeenkomst wordt ontbonden lastens de aannemer, zal de medecontractant aanspraak kunnen maken op dezelfde forfaitaire schadevergoeding.

Art. 10. Herroepingsrecht:
– Zo de uitvaart thuis bij de klant of op een andere plaats buiten het rouwcentrum wordt besteld, heeft de klant gedurende 14 dagen het recht om de bestelling van de uitvaart te herroepen, en dit zonder opgave van redenen en zonder andere kosten dan de wettelijke voorziene kosten.
– De termijn van 14 dagen gaat in de dag nadat de overeenkomst werd afgesloten, i.e. de dag na de ondertekening van de bestelbon.
– De klant voert het herroepingsrecht desgevallend uit middels het modelformulier dat de wet voorziet of middels een ondubbelzinnige verklaring van de klant. De klant erkent een exemplaar van bedoeld modelformulier te hebben ontvangen of op de vindplaats ervan te zijn gewezen. https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/
Formulier-herroeping.pdf

Art. 11. De rechtsvordering met betrekking tot deze aanneming kan naar keuze van de eiser gebracht worden ofwel voor de rechter van de woonplaats van de verweerder of van één der verweerders; ofwel voor de rechter van de plaats waar de overeenkomst diende uitgevoerd.

Art. 12. Alle geschillen vallen onder de bevoegdheid van de Rechtbank van het gerechtelijk arrondisement Dendermonde. Het feit van uitstel der betaling te vragen doet geen afbreuk aan de toepassing van deze clausule.

0
  0
  Winkelmand
  Winkelmand is leegTerug naar shop

  Beste klant,

  Gezien de huidige omstandige rond energie, het kweken en leveren van bloemen, is het voor onze floristen een enorme uitdaging om het rouwwerk aan de huidige prijzen te kunnen garanderen.

  Mocht het gekozen model op het moment van je bestelling te veel afwijken betreffende de beschikbaarheid van de bloemen of de kostprijs ervan, gaan wij u hierover persoonlijk contacteren om in overleg een passende oplossing te bieden.

  Mogen wij u er nog even op attent maken de bestelling te voorzien, minstens één werkdag voor de uitvaart.

  Wij hopen op uw begrip en samen met onze floristen zijn wij u hiervoor dankbaar!